FRISKINTYG! Vi hjälper dig med test + intyg kring smittfrihet som kan behövas vid resa eller i arbetet. Maila: covid19@heddacare.se
img

Covid-tester

Covid-19 tester för flera behov

Det finns flera skäl till att man önskar testa sig för Covid-19. Därför erbjuder vi flera olika tester, som fyller olika behov både sett till vilket svar de kan ge samt hur snabbt svaret kan återkopplas. Patientsäkerhet och medicinsk expertis är en självklart i alla moment.

Vi delar in testerna i två grupper:

> Test som visar om du har antikroppar och har genomgått en infektion = antikroppstest

> Test som visar om du är smittfri / smittsam och har pågående infektion = PCR-test

Antikroppstest

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest ger svar på huruvida man utvecklat antikroppar till följd av en Covid-19-infektion. Genom ett litet stick i fingret tas en droppe blod som placeras på en teststicka och dufår ditt svar inom 24 h. Utbildad vårdpersonal behövs för att utföra och analysera testet.

När kan jag ta testet?

För att få ett så rättvisande svar som möjligt behöver du avvakta några veckor efter att du varit sjuk. Vi rekommenderar att du genomför antikroppstestet tidigast två veckor efter att du senast kände symptom.

Vilka svar kan testet ge?

Testet kan ge tre typer av svar:

1. Negativt. Det innebär att inga antikroppar har identifierats. Sannolikhet för att man genomgått Covid-19 är låg.

2. Positivt för IgM antikroppar. Detta kan tyda på en genomgången infektion. Vid uppvisande av endast IgM-antikroppar rekommenderas uppföljning med ytterligare ett prov om 2-4 veckor för att se om IgG antikroppar kan påvisas

3. Positivt för IgG antikroppar. Detta talar för en genomgångeninfektion av Covid-19.Det är inte klarlagt huruvida alla som infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG , i synnerhet om man haft en mild infektion. På Folkhälsomyndigheten bedömer man att förekomst av antikroppar ger ”ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid”.

När får jag testsvaret?

Testet läses av och analyseras på plats av medicinsk personal. Du får svar redan samma dag.

Smittsamhet, immunitet och återinfektion

Information om antikroppar påverkar inte bedömningen huruvida du är smittsam.

Påvisade IgG-antikroppar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller delvis skydd mot sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta eventuella skydd kvarstår och hur stora skillnaderna är mellan olika individer.

Är testet tillförlitligt?

Testet är validerat på ett flertal kliniker och finns med på Folkhälsomyndighetens lista över serologiska tester. Testet används i en klinisk forskningsstudie på Karolinska Sjukhuset och har även utvärderats vid Uppsala Universitet där det anses svara upp till valideringsstudierna gjorda i Region Hovedstaden, Danmark. Därutöver planeras detta test att användas i olika studieformat vid Akademiska sjukhuset / Uppsala Universitet.

Detta test används förutom i Sverige bl.a i Danmark, Schweiz, Portugal och Österrike.

Specificitet: 90 - 100 %

Sensitivitet: 82,4 - 92,2%

Rapport från Zhongnan University of Wuhan, China

Rapport från Department of Clinical Immunology Copenhagen, Denmark

Rapport från klinisk studie av vårdpersonal (pågående, ej publicerad)

Folkhälsomyndighetens lista över seriologiska tester

Vägledning kring antikroppstester

Info från Folkhälsomyndigheten om antikroppstester

Serologitester

Nationell strategi

Vetenskapsradions program om antikroppstester

Vetenskapsradion i P1 intervjuade nyligen flertalet experter kring antikroppstester där det även refereras till de initiativ och de tester som Hedda Care har arbetat med.

LYSSNA PÅ AVSNITTET

PCR-test

Vad är ett PCR-test?

Ett PCR-test tas genom sk nästopsning där man för in en tops/pinne genom näsan. Därefter analyseras det i ett laboratorium för att detektera om man är smittfri eller om man eventuellt har en pågående infektion.

När kan jag ta testet?

Vi vill att du är symptomfri när du kommer till oss för att ta PCR-testet. Det innebär att syftet är att fastställa att du inte har en infektion och därmed är fri från smitta.

Vilka svar kan testet ge?

Testet svarar på om du är smittfri eller om du har en pågående infektion.

När får jag testsvaret?

Vi samarbetar med ett laboratorium som analyserar testerna. Svaret får du inom 1-3 dagar beroende på transporttid.

Kan jag få ett intyg?

Vi skriver ut intyg om du önskar, för att intyga att du är smittfri. För resor till vissa länder samt för vissa arbeten krävs det att du kan uppvisa att du har ett intyg från ett nyligen genomfört test.