img

Antikroppstest

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest ger svar på huruvida man utvecklat antikroppar till följd av en Covid-19-infektion. Genom ett litet stick i fingret tas en droppe blod som placeras på en teststicka och dufår ditt svar inom 24 h. Utbildad vårdpersonal behövs för att utföra och analysera testet.

När kan jag ta testet?

För att få ett så rättvisande svar som möjligt behöver du avvakta några veckor efter att du varit sjuk. Vi rekommenderar att du genomför antikroppstestet tidigast två veckor efter att du senast kände symptom.

Vilka svar kan testet ge?

Testet kan ge tre typer av svar:

1. Negativt. Det innebär att inga antikroppar har identifierats. Sannolikhet för att man genomgått Covid-19 är låg.

2. Positivt för IgM antikroppar. Detta kan tyda på en genomgången infektion. Vid uppvisande av endast IgM-antikroppar rekommenderas uppföljning med ytterligare ett prov om 2-4 veckor för att se om IgG antikroppar kan påvisas

3. Positivt för IgG antikroppar. Detta talar för en genomgångeninfektion av Covid-19.Det är inte klarlagt huruvida alla som infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG , i synnerhet om man haft en mild infektion. På Folkhälsomyndigheten bedömer man att förekomst av antikroppar ger ”ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid”.

Smittsamhet, immunitet och återinfektion

Information om antikroppar påverkar inte bedömningen huruvida du är smittsam.

Påvisade IgG-antikroppar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller delvis skydd mot sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta eventuella skydd kvarstår och hur stora skillnaderna är mellan olika individer.

Är testet tillförlitligt?

Testet är validerat på ett flertal kliniker och finns med på Folkhälsomyndighetens lista över serologiska tester. Testet används i en klinisk forskningsstudie på Karolinska Sjukhuset och har även utvärderats vid Uppsala Universitet där det anses svara upp till valideringsstudierna gjorda i Region Hovedstaden, Danmark. Därutöver planeras detta test att användas i olika studieformat vid Akademiska sjukhuset / Uppsala Universitet.

Detta test används förutom i Sverige bl.a i Danmark, Schweiz, Portugal och Österrike.

Specificitet: 90 - 100 %

Sensitivitet: 82,4 - 92,2%

Rapport från Zhongnan University of Wuhan, China

Rapport från Department of Clinical Immunology Copenhagen, Denmark

Rapport från klinisk studie av vårdpersonal (pågående, ej publicerad)

Folkhälsomyndighetens lista över seriologiska tester

Vägledning kring antikroppstester

Info från Folkhälsomyndigheten om antikroppstester

Serologitester

Nationell strategi

Vetenskapsradions program om antikroppstester

Vetenskapsradion i P1 intervjuade nyligen flertalet experter kring antikroppstester där det även refereras till de initiativ och de tester som Hedda Care har arbetat med.

LYSSNA PÅ AVSNITTET